Zanim inwestor przystąpi do realizacji przedsięwzięcia, musi dopełnić wielu formalności. Jedną z nich jest konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej. Kiedy jest ona wymagana i na czym polega?

Inwentaryzacja przyrodnicza – co to? Kiedy przedsiębiorca jej potrzebuje i kto może ją przeprowadzić?

 Inwentaryzacja przyrodnicza to rejestr wszystkich elementów przyrody, które występują na danym terenie. W jej ramach ekspert (lub zespół ekspertów) przygotowuje obszerną dokumentację, która określa m.in. siedliska przyrodnicze i zbiorowiska roślinne zlokalizowane na obszarze przeznaczonym pod inwestycję.

Kiedy inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna?

 Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna w przypadku przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko naturalne, takich jak:

 • farmy i elektrownie wiatrowe,
 • farmy fotowoltaiczne,
 • modernizacja terenów zielonych,
 • budowa budynków, dróg i torów kolejowych,
 • modernizacja i termomodernizacja budynków,
 • budowa sieci energetycznych, kanalizacyjnych i wodociągowych,
 • wycinak drzew,
 • hodowla zwierząt.

Wykonuje się ją także w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach, które są zagrożone naruszeniem prawnych zakazów względem gatunków chronionych. Stanowi ona również podstawę podczas opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego.

Kto może przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą?

 Inwentaryzację przyrodniczą może przeprowadzić wyłącznie specjalista, który ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Podstawowym warunkiem jest ukończenie studiów na kierunkach związanych z biologią lub ochroną środowiska.

Jak wygląda inwentaryzacja przyrodnicza?

 Inwentaryzacja przyrodnicza to wieloetapowy proces, w ramach którego ekspert (lub zespół ekspertów) dokonuje spisu flory, fauny i elementów przyrody nieożywionej. Obejmuje on szereg działań, w tym badania w terenie, dzięki którym powstaje kompletny obraz terenu przeznaczonego pod inwestycję. Z czego składa się inwentaryzacja przyrodnicza?

 1. Prace wstępne. Polegają m.in. na ustaleniu granic terenu, który będzie poddawany inwentaryzacji przyrodniczej.
 2. Gromadzenie danych. Obejmuje analizę map topograficznych, tła historycznego i dostępnych publikacji na temat analizowanego obszaru.
 3. Stworzenie mapy topograficznej terenu. Odpowiednio wykonana mapa topograficzna pozwala przedstawić elementy środowiska geograficznego terenu i zachodzące między nimi związki przestrzenne.
 4. Dokumentacja przyrody ożywionej i nieożywionej. To etap, w ramach którego specjalista (lub zespół specjalistów) poznaje teren i dokumentuje występujące na nim ekosystemy. Oprócz inwentaryzacji fauny i flory przeprowadza również inwentaryzację przyrody nieożywionej. Tą ostatnią zazwyczaj przeprowadza się wczesną wiosną, co pozwala uchwycić wszystkie elementy krajobrazu, w tym koryta rzeczne, skały czy też naturalne odkrywki geologiczne.
 5. Tworzenie kartogramów i zdjęć fitosocjologicznych. Obrazują one zróżnicowanie roślinności oraz służą identyfikacji i klasyfikacji jej zbiorowisk m.in. pod kątem ilości, towarzyskości czy też stadium rozwoju.
 6. Waloryzacja przyrodnicza. W jej ramach przebadanym obszarom i elementom przyrody nadaje się określone wartości, co pozwala ocenić wpływ projektu inwestycyjnego na poszczególne ekosystemy występujące na danym terenie.

Inwentaryzacja przyrodnicza pozwala określić występującą na danym terenie bioróżnorodność. W określonych przypadkach jej przeprowadzenie jest niezbędne. Zawiera ona bowiem szereg informacji, na podstawie których można w taki sposób zaplanować inwestycję, aby jej realizacja odbyła się z poszanowaniem zasad ochrony przyrody. Jej sporządzenie warto zlecić specjalistom – np. ds. konsultingu środowiskowego. Zadbają oni o to, aby była ona wykonana rzetelnie i zgodnie z wymogami formalno-prawnymi.

źródło: EkoMeritum outsourcing środowiskowy